facebook

Nota prawna

Administratorem niniejszego Serwisu jest WBC z siedzibą w Szczyrku. Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują WBC. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią prawe chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą WBC. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. WBC nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez WBC w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. WBC nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie bez jej zgody lub które nie są przez nie opracowywane. WBC informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez WBC i w związku z tym nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.